ADVOCATS

Especielistes en Estrangeria

TRÀMITS QUE FEM

tramit-01.jpg

CERTIFICAT DE REGISTRE DE CIUTADÀ DE LA UE

Permís de residència i treball que han d’obtenir els ciutadans de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa.​  

tramit-1.jpg

TARGETA DE FAMILIAR DE COMUNITARI INICIAL O PERMANENT

Permís de residència i treball que han de sol·licitar o renovar els familiars de ciutadans espanyols o d’altres Estats membres de la Unió Europea, o d’altres Estats part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu o Suïssa, quan es reuneixin amb ell o l’acompanyin i vulguin residir a Espanya per un període superior a 3 mesos.​  

ESTANCIA D’ESTUDIS I PRÒRROGUES

Si vols venir a Espanya per cursar estudis oficials, ja pots sol·licitar l’estància com a estudiant aquí directament sense haver de demanar el visat al consolat espanyol del teu país de residència. A més, si vols prorrogar el teu permís d’estudiant actual, t’ajudem a aconseguir-ho.​  

RESIDENCIA PARA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Es un permiso de residencia para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial que podrán solicitar los estudiantes, titulares de una previa autorización de estancia por estudios, que hayan finalizado los estudios en una institución de educación superior autorizada en España y que haya alcanzado como mínimo el Nivel 6 de acuerdo al Marco Europeo de Cualificaciones.

Ver detalles

RESIDENCIA PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES

Es un permiso de residencia para la búsqueda de empleo o para emprender un proyecto empresarial que podrán solicitar los estudiantes, titulares de una previa autorización de estancia por estudios, que hayan finalizado los estudios en una institución de educación superior autorizada en España y que haya alcanzado como mínimo el Nivel 6 de acuerdo al Marco Europeo de Cualificaciones.

MODIFICACIÓ D’ESTUDIANT A RESIDENT

Es tracta d’una autorització de residència i treball que sol·licita l’empleador o empresari per la contractació d’un treballador que es troba a Espanya en situació d’estancia per estudis, investigació, formació o pràctiques. També la pot demanar el propi estudiant si vol treballar per compte propi o demostra ingressos econòmics suficients per residir a Espanya sense haver de treballar.​  

RENOVACIÓ DE RESIDENCIA TEMPORAL

Fins l'obtenció de la residència de llarga durada els permisos de residencia (amb o sense permís de treball) s’han de renovar anualment la primera vegada i cada dos anys posteriorment.​  

RESIDÈNCIA DE LLARGA DURADA

Autoritza a residir i treballar a Espanya indefinidament en les mateixes condicions que els espanyols. S’ha de sol·licitar després de 5 anys de residència legal i continuada a Espanya.​  

REAGRUPACIÓ FAMILIAR

És una autorització de residència temporal que es podrà concedir als familiars del estrangers residents a Espanya sempre i quan aquests hagin renovat per primera vegada el seu permís de residència. La durada de la residencia del familiar reagrupat serà la mateixa que la del familiar reagrupant.​  

ARRELAMENT LABORAL

Si portes al menys 2 anys a Espanya en situació administrativa irregular i pots acreditar una relació laboral de duració no inferior a 6 mesos mitjançant sentència judicial o acta administrativa, podras regularitzar la teva situació mitjançant l’arrelament laboral.​  

ARRELAMENT SOCIAL

Si portes al menys 3 anys en Espanya en situació administrativa irregular, tens una oferta de contracte de treball i acredites vincles familiars amb altres estrangers residents a Espanya, o presentes un informe favorable d’inserció social, podràs obtenir el permís de residència i treball mitjançant l’arrelament laboral.​  

ARRELAMENT FAMILIAR

Pots obtenir un permís de residència i treball (per compte aliè i propi) si acredites que ets fill/a de pare o mare que hagin estat o siguin espanyols d’origen, o si ets pare o mare d’un menor d’edat de nacionalitat espanyola o comunitària, sempre i quan estigui al teu càrrec.​  

MODIFICACIÓ D’ARRELAMENT A RESIDÈNCIA

El permís de residència obtingut per qualsevol tipus d’arrelament s’ha de modificar, no renovar, per obtenir un permís de residència i treball ordinari inicial.​  

RESIDÈNCIA PER MENORS D’EDAT

Permís de residència que correspon als fills menors d’edat (hagin nascut a Espanya o no) de pare o mare amb residència legal a Espanya.​  

MODIFICACIÓ DE RESIDÈNCIA

És possible modificar els permisos de residència i treball per altres tipus de permisos (familiars de comunitaris que perden aquesta condició, modificació del tipus de permís de treball, modificació de residència sense permís de treball a residència i treball, modificació de permís de professional altament qualificat a permís de residència i treball ordinari, etc.)​  

AUTORITZACIÓ INICIAL DE RESIDÈNCIA I TREBALL

Es tracta d’una autorització de residència temporal i treball per compte aliè que sol·licita un empleador o empresari per la contractació d’un treballador estranger que n oes trobi ni resideixi a Espanya.​  

PROFESSIONAL ALTAMENT QUALIFICAT / GRADUATS UNIVERSITARIS

Si has fet una carrera i/o un màster universitari i qualsevol empresa espanyola està interessada en contractar-te, a través de la Llei d’emprenedors podem tramitar de forma ràpida i telemàtica un permís de residència i treball per tu.​  

INVERSORS

Si realitzes qualsevol de les següents inversions podràs obtenir un permís de residència i treball a Espanya per 2 anys per a tu i la teva família:

  1. Compra d’immobles amb valor mínim de 500.000 €

  2. Compra de deute públic per valor de 2M €

  3. Adquisició d’accions o participacions socials de societats de capital espanyol per valor de 1M €

  4. Inversió en fons d’inversió, fons d’inversió de caràcter tancat o fons de capital de risc constituïts a Espanya per valor de 1M €

  5. Inversió en dipòsits bancaris en entitats financeres espanyoles per valor de 1M €

CARTA D’INVITACIÓ

Document oficial que acredita el lloc d’allotjament dels estrangers convidats que vulguin viatjar a Espanya com a turistes.​  

NACIONALITAT ESPANYOLA

Tramitem la teva sol·licitud de nacionalitat espanyola per residència sense que hagis de moure’t de casa.​  

INSCRIPCIÓ DE NAIXEMENT/MATRIMONI

Inscripció al Registre Civil Central de Madrid dels naixements o matrimonis produïts o celebrats a l’estranger.​  

LEGALITZACIÓ O APOSTILLA DE DOCUMENTS

Legalització de documents espanyols que es vulguin fer servir a l’estranger davant el Ministeri d’Assumptes Exteriors de Madrid, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya o el Col·legi de notaris.​  

TRADUCCIÓ JURADA DE DOCUMENTS

*Col·laboració amb HISPAROS.COM